+381 11 45 33 985 | +381 63 733 5099

office@dfcconsulting.net

Kompanijsko pravo i privreda

Naša praksa u ovoj oblasti razvija se u pravcu savetovanja klijenata o najboljim oblicima korporativnog upravljanja kao i održavanja poslovanja na visokom nivou. Fokus ove oblasti ispoljava se u regulisanju međusobnih odnosa vlasnika privrednih subjekata, načinu finansiranja njihovih kompanija, načinu zastupanja, posredovanja u postupcima transakcija nepokretnostima i preuzimanja vlasništva kao i sprovođenja statusnih promena i promena pravnih formi privrednih subjekata.

Osnivanje društva, savetovanje u vezi sa svim pitanjima vezanim za postupak osnivanja i početak rada privrednog društva;

Izrada osnivačkih akata (ugovori i odluke o osnivanju), izrada statuta;

Izrada internih akata u skladu sa evropskom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;

Promene podataka društva, promene zastupnika, načina upravljanja, povećanje osnovnog kapitala smanjenje osnovnog kapitala i sl;

Izrada odluka svih organa društva u vezi sa upravljanjem društvom: odluke skupštine, nadzornog odbora, odbora direktora;

Statusne promene spajanja, pripajanja, podele i izdvajanja;

Sastavljanje ugovora u privredi;

Posredovanje u pregovorima. Komentari i izrada pravnih mišljenja na polju celokupnog ugovornog prava;

Javne nabavke;

Zaštita potrošaća;

Pravna podrška i savetovanje u postupcima vansudskog rešavanja sporova, kao i vansudskog namirenja potraživanja realizacijom sredstava obezbeđenja.

Vaše vizije, naš zadatak. Ostanimo u kontaktu…